สุดยอดกิจการที่ให้เงินเดือนมากที่สุด

สุดยอดกิจการที่ให้เงินเดือนมากที่สุด
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กิจการที่ให้เงินเดือนมากที่สุดในประเทศ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเป็น กิจการประเภท การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา

สำนักสถิติแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลประเภทกิจการที่ให้เงินเดือนพนักงานมากที่สุดในประเทศ โดยการสำรวจนี้ ทำระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2554

ในสถานประกอบการตัวอย่าง 5,686 แห่ง จากกว่า 9,000 แห่ง และทำในประเภทกิจการโรงพยาบาลเอกชน การผลิต การขายส่ง การขายปลีก

การซ่อมแซมยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว
โดยสำรวจอัตราค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับ

 

ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุด 3 อันแรกได้แก่กิจการประเภท การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปาได้รับเงินค่าตอบแทนสูงที่สุด คือ 42,340 บาท

อันดับที่ 2 คือประเภทกิจการ ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน 35,499 บาท

ส่วนอันดับ 3 คือโรงพยาบาลเอกชน 33,391 บาท และกิจกรรมการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว และการโทรคมนาคม ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 27,469 บาท

ขณะที่ประเภทกิจการอื่น ๆ ได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่า 25,000 บาท

 

 

 

และจากสถิติในรอบ 14 ปีที่ผ่านมา พบว่าค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานประจำในทุกประเภทกิจการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกระดับตำแหน่ง โดยปี 2553 เมื่อเทียบกับ ปี 2551

หัวหน้างานระดับต้น ได้รับการขึ้นค่าตอบแทนมากที่สุดคือประมาณร้อยละ 31.5 (หรือจาก 29,718 บาท ในปี 2551 เป็น 39,089 บาท ในปี 2553)

รองลงมาคือ ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ระดับผู้ปฏิบัติ และผู้จัดการแผนก ที่ได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ระหว่าง ร้อยละ 12.2 ถึง 24.4

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV