สศค.เผยเบิกจ่ายงบปี58แล้ว573,356ล้าน

สศค.เผยเบิกจ่ายงบปี58แล้ว573,356ล้าน

สศค.เผยเบิกจ่ายงบปี58แล้ว573,356ล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศค. เผยเบิกจ่ายงบประมาณปี 58 แล้ว 573,356 ล้าน ขณะ 2 เดือน รัฐส่งรายได้เข้าคลัง 31,2291 ล. ต่ำเป้า 6.1%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557) ว่า รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น 312,291 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 20,390 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการนำส่งรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนหนึ่งเหลื่อมไปในเดือนธันวาคม ประกอบกับอุปสงค์รถยนต์ยังไม่ฟื้นตัว ในขณะที่ การเบิกจ่ายงบประมาณมีจํานวนทั้งสิ้น 573,356 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 59,281 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5 ทําให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 261,065 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 17,632 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 278,697 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 25,820 ล้านบาท ทําให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 252,877 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 242,869 ล้านบาท

นายกฤษฎา สรุปว่า การเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แสดงถึงความพยายามเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง