กทอ.อนุมัติงบปี58รวม6,943ล้าน

กทอ.อนุมัติงบปี58รวม6,943ล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองปลัดพลังงาน ชี้ อนุมัติงบ 58 รวม 6,943 ล้าน - ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม

นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 มีวงเงิน 6,943 ล้านบาท เป็นเงินจัดสรรที่ใช้จ่ายตามที่หน่วยงานคิดและวางแผนไว้แล้ว 148 โครงการ เป็นวงเงิน 5,943 ล้านบาท และจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ประกาศให้ทุนสนับสนุนแก่โครงการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ยุทธศาสตร์แผนอนุรักพลังงานและพลังงานทดแทน โดยจะพยายามกระจายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุมชน 21% หน่วยงานภาครัฐ 13% หน่วยงานด้วนความมั่นคง 22% ภาคเอกชน 22% งานศึกษาวิจัย 9% งานประชาสัมพันธ์ 7% งานพัฒนาบุคลากร 4% และ งานบริหาร 2%