กสทช.ผ่านงบประมาณประจำปี2558

กสทช.ผ่านงบประมาณประจำปี2558
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. ผ่านงบประมาณประจำปี 2558 พร้อมแต่งตั้งอนุกรรมการเร่งตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงาน กสทช.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันนี้ (17 ธ.ค.) ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 5,035.112 ล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ และคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณฯ ที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 4 คนแล้ว โดยเงินงบประมาณดังกล่าวต่ำกว่ากรอบวงเงินที่ กสทช. เคยให้ความเห็นชอบไว้ จำนวน 5,297.476 ล้านบาท และต่ำกว่าประมาณการรายรับ ปี 2558 จำนวน 7,479.067 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ กสทช. มีเงินส่งคืนรัฐทันที จำนวน 2,443.955 ล้านบาท

ซึ่งงบประมาณดังกล่าวประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจำ มีจำนวน 1,817.727 ล้านบาท รายจ่ายที่ผูกพันข้ามปี มีจำนวน 1,161.302 ล้านบาท รายจ่ายแผนงาน/โครงการใหม่ จำนวน 1,986.083 ล้านบาท เงินจัดสรรเข้ากองทุน จำนวน 50 ล้านบาท เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำเป็น จำนวน 20 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้กระบวนการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. มีการตรวจสอบ และมีมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ มี นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ และ นายสมชาย แสวงการ เป็นอนุกรรมการ