มติกพช.ลดดีเซล1บ.เบนซินลง2บ.มีผล16ธค.

มติกพช.ลดดีเซล1บ.เบนซินลง2บ.มีผล16ธค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กพช. เห็นชอบกรอบปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ขณะ กบง. ปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดีเซล 30 สต. เบนซิน-โซฮอล์ทุกชนิด 1 บาทต่อลิตร เว้น E85

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบกรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ประกอบด้วยราคาพลังงานที่ต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ควรมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน โดยให้กองทุนน้ำมัน ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพ และส่งเสริมพลังงานทดแทน ลดการชดเชยข้ามประเภท โดยมีค่าการตลาดของน้ำมันดีเซลและเบนซินในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น หลังการประชุม กพช. ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันในราคาที่เหมาะสม และสะท้อนต้นทุน โดยที่ประชุม กบง. ได้เห็นชอบปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันเบนซินและแก็สโซฮฮล์ทุกชนิดลง 1 บาทต่อลิตร ยกเว้น E85 และลดส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซลลง 30 สตางค์ต่อลิตร ทั้งนี้ เนื่องจากค่าการตลาดยังอยู่ในระดับสูง จึงคาดว่าผู้ค้าน้ำมันจะลดค่าการตลาดในครั้งนี้ด้วย ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก็สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 2 บาทต่อลิตร ขณะที่ E85 ค่าการตลาดจะลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร และน้ำมันดีเซล ราคาจะลดลงรวม 1 บาทต่อลิตร