ธรรมศาสตร์หนุนภาษีที่ดิน-มรดกลดเหลื่อมล้ำ

ธรรมศาสตร์หนุนภาษีที่ดิน-มรดกลดเหลื่อมล้ำ

ธรรมศาสตร์หนุนภาษีที่ดิน-มรดกลดเหลื่อมล้ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการธรรมศาสตร์ มอง ประเทศไทย ควรมีภาษีที่ดินและมรดกแท้จริง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นางสาวดวงมณี เลาวกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในงานเสวนา Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ภาษีที่ดินและมรดก : ใครมี ใครจ่าย ใครได้ประโยชน์" ว่า ภาษีที่ดินและมรดกจะจัดเก็บตามหลักการความสามารถในการจ่าย ใครที่เป็นเจ้าของที่ดิน คนกลุ่มนี้ จึงมีความสามารถจ่ายภาษีได้ แต่สำหรับใครที่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน หรือมีมูลค่าน้อยจะได้รับการลดหย่อน จึงจะเกิดระบบที่เป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ ภาษีที่ดินฯ ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. มากขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการจัดเก็บค่อนข้างน้อยและไม่คุ้มในบางกรณี อีกทั้ง ยังช่วยกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้จัดเก็บมากและสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องรองบประมาณจากรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทย ไม่มีภาษีที่ดินฯ แท้จริง ฉะนั้นจึงทำให้ต้นทุนการถือครองต่ำมาก คนรวยต่างนำเงินไปลงทุนในที่ดินเพื่อหวังเก็งกำไร เพราะราคาจะสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในเขตระบบสาธารณูปโภคเข้าถึง ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะมีการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม