ITUชี้ไทยมีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตอันดับ1ของโลก

ITUชี้ไทยมีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตอันดับ1ของโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ITU ชี้ ไทยมีอัตราการเติบโตด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ไต่จากลำดับที่ 105 ในปี 2555 ขึ้นเป็นลำดับที่ 71 ขึ้นมาถึง 34 อันดับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. เผยผลสำรวจรายงานประจำปีดัชนีชี้วัดสังคมสารสนเทศปี 2557 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) ชี้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ไต่ขึ้นมา 34 อันดับจากลำดับที่ 105 ในปี 2555 ขึ้นเป็นลำดับที่ 71 ในปีนี้ จากปัจจัยการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1GHz และการใช้โมบายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น และยังส่งผลให้ลำดับดัชนีชี้วัดระดับและพัฒนาการของระบบ ICT หรือ IDI (ICT Development Index) ของประเทศไทยก้าวขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 81 ในปี 2556 จาก 166 ประเทศทั่วโลก สูงขึ้นจากเดิม 10 อันดับ ยกระดับการพัฒนาการระบบ ICT ของประเทศไทยอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยโลก ติดท็อปเท็นของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกจากปี 2555 ที่อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการสื่อสารของไทยที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ดัชนีชี้วัดระดับและพัฒนาการของระบบ ICT หรือ IDI จะมีการจัดอันดับทุกปีโดยมีการกำหนดเกณฑ์และคะแนนในการวัดเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การเข้าถึง น้ำหนัก 40% คิดจาก ผลการประเมินอัตราการบอกรับสมาชิกโทรศัพท์มีสาย (fixed line) กลุ่มที่ 2 การใช้งาน 40% คิดจากอัตราผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต อัตราการบอกรับสมาชิกบริการอินเทอร์เน็ตมีสาย และ กลุ่มที่ 3 ระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 20% คิดจากอัตราส่วนของประชาชนวัยกลางคนที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์การใช้งาน