ครม.อนุมัติทำงบปี59-ก่อหนี้ผูกพันปี58

ครม.อนุมัติทำงบปี59-ก่อหนี้ผูกพันปี58

ครม.อนุมัติทำงบปี59-ก่อหนี้ผูกพันปี58
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการจัดทำงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2559 เน้นบรูณาการในทุกมิติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการจัดทำงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2559 โดยให้ทุกกระทรวงทำตามแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบบรูณาการในทุก ๆ มิติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ทับซ้อนกัน โดยได้มอบหมายให้ทุกส่วนงานเร่งปรึกษาหารือเพื่อวางกรอบในการจัดทำงบประมาณ เพื่อเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีในงบประมาณ 2558 คิดเป็นวงเงินกว่า 193,000 ล้านบาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook