TDRIแนะออกกม.แจ้งต้นทุนการคลังนโยบายหาเสียง

TDRIแนะออกกม.แจ้งต้นทุนการคลังนโยบายหาเสียง

TDRIแนะออกกม.แจ้งต้นทุนการคลังนโยบายหาเสียง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

TDRI เสนอแนวทางปฏิรูปการเมือง ออกกฎหมายแจ้งต้นทุนทางการคลังของนโยบายที่ใช้หาเสียงเลือกตั้ง ป้องกันเป็นภาระระยะยาว

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวในงานสัมมนาสาธารณะในหัวข้อปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปอะไร และอย่างไร ซึ่งจัดขึ้นว่า การแก้ไขปัญหากฎหมายเลือกตั้งควรกำหนดให้มีการใช้นโยบายที่หาเสียงเลือกตั้งและแหล่งเงินทุนที่มาจากการดำเนินการ ซึ่งเมื่อจะเป็นรัฐบาลจะต้องมีข้อกำหนด ข้อห้ามการใช้เงินทุนเกินกว่าจำนวนที่แจ้งไว้ เพราะมีบทบัญญัติในการดูแลในรัฐธรรมนูญเพื่อให้กำหนดกรอบการวินัยทางการคลังในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์การวางแผนระยะปานกลางและระยะยาวในการบริหารด้วย ซึ่งการดำเนินการนั้น จะต้องมีการผูกพันภาระทรัพย์สินของทางภาครัฐจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างถี่ถ้วน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook