หอการค้าไทยแนะตั้งคกก.Rice Bord หนดทิศทางข้าวไทย

หอการค้าไทยแนะตั้งคกก.Rice Bord หนดทิศทางข้าวไทย

หอการค้าไทยแนะตั้งคกก.Rice Bord หนดทิศทางข้าวไทย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หอการค้าไทยจัดทำ 5 ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร แนะจัดตั้งคณะกรรมการ Rice Bord กำหนดทิศทางอนาคตข้าวไทย

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระดมความเห็นจากผู้ที่เชี่ยวชาญทุกภาคส่วน จัดทำยุทธศาสตร์ อนาคตข้าวและชาวนาไทย ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาข้าวและชาวนาไทยโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Madern Farming เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน กำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจทางเลือก โดยให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้อย่างเสรี โดยใช้หลักการตลาดมาช่วย การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เน้นการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาข้าวและชาวนาไทย รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการข้าว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การตลาดข้าวไทย โดยรัฐบาลต้องส่งเสริมกลไกตลาดเสรี และแก้ไขอุปสรรคที่เป็นกฎระเบียบในการตลาดข้าว เพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่สามารถตอบโจทย์ในเชิงนโยบายได้ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการ Rice Bord ที่จะมีผู้แทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับข้าวเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางอนาคตข้าวไทย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook