บาดตาเซียน : 05/03/2012 แนวโน้มเทคนิคดี "ทางสะดวก" ... (ESSO)