บาดตาเซียน : 21/02/2012 ไม่ใช่ จะให้เข้าไปรับของ ต่อจากคนอื่น ... (SST)