หนี้สาธารณะพ.ค.56อยู่ที่44.13%ของGDP

หนี้สาธารณะพ.ค.56อยู่ที่44.13%ของGDP
สบน. เผย หนี้สาธารณะเดือน พ.ค.56 อยู่ที่ร้อยละ 44.13 ของจีดีพี หรือ คิดเป็น 5,177,034.68 ล้านบาท

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 มีจำนวน 5,177,034.68 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 44.13 ของ GDP โดยเป็น
หนี้ของรัฐบาล 3,609,170.92 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,065,687.09 ล้านบาท หนี้
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 501,363.31 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 813.37
ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 22,281.06 ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาลและหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 19,442.53 ล้านบาท และ 5,506.81 ล้านบาท ตามลำดับในขณะที่ หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐและหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ลดลง 2,570.00 ล้านบาท และ
98.27 ล้านบาทส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง