อานิสงส์ของของบวช คืออะไร

อานิสงส์ของของบวช คืออะไร

อานิสงส์ของของบวช คืออะไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง พระเจสัน ขอบวชไปตลอดชีวิต ไม่มีกำหนดสึก เพราะพระมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่ในผ้าเหลือง ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำวัตรและรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และได้เกิดความซาบซึ้ง เลื่อมใส และศรัทธาอย่างแรงกล้า จึงมีความประสงค์ที่จะอยู่ในสมณเพศต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และได้ตัดทางโลกถอนหมั้นกับ ดาริกา จาโกต้า เพื่ออยู่ในผ้าเหลืองต่อไปจึงทำให้เป็นที่สงสัยของใครหลายคนว่าแท้จริงแล้วอนิสงค์ของการบวชคืออะไร ทีมงาน Sanook! Horoscope จึงได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอนิสงค์ของการบวชว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร?? เมื่อกล่าวถึงผลหรืออานิสงส์ของการบวชแล้ว ผู้บวชควรเข้าใจถึงผลของการบวชให้กว้างเพราะอานิสงส์ของการบวชนั้นย่อมมีมากมายกว้างขวางเหลือที่จะกล่าวให้ครบถ้วนเป็นรายละเอียดได้แต่เราอาจจะประมวลเข้าด้วยกัน แล้วจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ

- อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ ตัวผู้บวชเอง

- อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ ผู้อื่น มีบิดามารดาที่เป็นประธาน

- อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ พระศาสนา

อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ตัวผู้บวชเอง

สำหรับผู้ที่บวชตลอดไป (บวชตลอดชีวิตไม่มีกำหนดสึก) โดยส่วนใหญ่ ย่อมหมายถึงการพ้นไปจากการเผาผลาญของไฟกิเลสและไฟทุกข์ หรือที่เรียกว่า "นิพพาน" นี้เป็นที่ตั้ง หากไม่ได้ถึงนั้น ก็ย่อมได้รองลงมาในอันดับที่รองลงมา คือ มีไฟกิเลส และไฟทุกข์เผาผลาญแต่เพียงเบาบาง แล้วแต่ว่าตนจะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยได้ดีเพียงไร

ส่วนผู้ที่บวชเฉพาะกาลชั่วคราว (บวชในระยะเวลาอันสั้น) ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของบางประเทศนั้น ย่อมได้ผลโดยสรุปคือ จักได้เรียนรู้ศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างใกล้ชิด จักได้ลองชิมการปฏิบัติธรรมะเป็นเครื่องพ้นทุกข์ดู เท่าที่ตนจะปฏิบัติได้ และในที่สุดจักได้กลับออกมาเป็นคนที่ดีกว่าเก่า เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำในครอบครัวอานิสงส์ที่ได้พึงได้แก่ผู้อื่น

ได้แก่ บิดามารดาเป็นต้นนั้น ข้อนี้ย่อมหมายถึงการมุ่งตอบแทนบุญคุณของผู้มีบุญคุณ เป็นที่ตั้ง มีบิดามารดาเป็นประธานของบุคคลเหล่านั้น ๆ คนเราพอเกิดมา ยังไม่ทันจะลืมตาดูโลกได้ก็เป็นหนี้บุญคุณแก่คนทั้งหลายอย่างมากมายเหลือที่จะกล่าวได้เสียแล้ว สำหรับมารดาบิดานั้นไม่ต้องกล่าวเพราะว่าท่านมีบุญคุณเหนือเศียรเกล้าของบุตรเพียงไร ย่อมเป็นที่จะรู้กันดีอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนดี ที่จะต้องตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา ผู้มีบุญคุณทั้งหลาย และในการตอบแทนบุญคุณนั้น ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนดียิ่งไปกว่าการทำให้ผู้มีบุญคุณนั้น ๆ ได้รับความดี ความงามอันสูงสุด สำหรับความดีความงามอันสูงสุดนั้น ก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า การได้พ้นไปจากความทุกข์ หรือพ้นไปจากการถูกเผาผลาญของไฟกิเลสและไฟทุกข์นั่นเอง

เพราะเหตุฉะนี้ บุตรที่จะต้องตอบแทนบิดามารดาจึงต้องสำนึกถึงการทำให้บิดามารดาได้รับความดีความงามเป็นความพ้นทุกข์ก่อนสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น ท่านผู้รู้ได้กล่าวเปรียบความข้อนี้ไว้ว่า "แม้หากจะทำการใดให้คิดว่าบิดามารดาทั้งสองอยู่บนบ่าของบุตร แล้วฟูมฟักรักษามารดาบิดานั้น ไม่ให้อนาทรร้อนใจด้วยการกินอยู่บนบ่าโดยไม่ต้องลงสู่พื้นดินเลย เป็นเวลาตลอดกัปป์ตลอดกัลป์"

จึงนับว่า การบวชนี้เป็นโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาได้จริง ๆ แต่ทั้งนี้ ย่อมหมายถึงว่า ผู้นั้นจะต้องบวชจริง ศึกษาเล่าเรียนจริง ประพฤติปฏิบัติจริง ๆ ได้รับผลแห่งพรหมจรรย์นี้จริง ๆ แล้วตั้งหน้าตั้งตาสอนผู้อื่นจริง ๆ ล้วนแต่เป็นการทำจริงไปทั้งหมดดังนี้ จึงจะมีผลเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาเป็นต้น

 

 

อานิสงส์อันจะพึงได้แก่พระศาสนา

หมายความว่า แม้พระศาสนาก็เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง อาจจะเสื่อมสูญไปได้ ถ้าหากไม่มีการปรุงแต่งสืบต่ออายุเอาไว้

เพราะฉะนั้น การบวช จึงมีความมุ่งหมายให้เป็นการสืบอายุพระศาสนาไปด้วยอีกส่วนหนึ่งเราที่ได้บวชนี้ก็เพราะมีพระพุทธศาสนา ถ้าหากไม่มีพระศาสนา เราจะบวชได้อย่างไร เป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้อยู่ดีแล้ว บุญคุณของพระศาสนานั้นเองที่ทำให้เราได้บวช เพราะฉะนั้นเราจึงควรตอบแทนคุณของพระศาสนา 

เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายที่ได้บวช ควรจะรำลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงพระคุณของอุปัชฌาย์อาจารย์ ที่ได้สืบอายุพระศาสนา สืบต่อกันลงมาจนถึงพวกเรา และรำลึกถึงคุณของพระศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องบำบัดความทุกข์ของสัตว์ได้จริง แล้วตั้งหน้าตั้งตาตอบแทนคุณพระศาสนา คุณอุปัชฌาย์อาจารย์และคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยการเรียนจริงปฏิบัติจริงเป็นต้น

ซึ่งในที่สุดอานิสงส์อันนั้นก็จะแผ่ไปในทุก ๆ โลก ทั้งมนุษยโลกและเทวโลกเป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่คุ้มครองสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายให้เยือกเย็นอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระศาสนาตลอดกาลนาน

ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการเพียงพอแล้ว ที่เราจะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยการอดกลั้นอดทนเพื่อให้เกิดการบวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ได้รับผลจริง แล้วสั่งสอนสืบต่อกันไปจริง ซึ่งถือว่าเป็นอานิสงส์ของการบวชที่ผู้บวชจะพึงได้รับ ทางทิมงาน Sanook! Horoscope ขออนุโมทนา สาธุ กับพระเจสัน และรวมไปถึงผู้ที่จะบวชทุกท่านขอให้ได้รับผลบุญและอนิสงค์จากการบวชที่ผู้บวชควรจะได้รับอย่างแท้จริง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก kusolsuksa.com
เรียบเรียงโดย Sanook! Horoscope

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook