บทขอขมาพระรัตนตรัย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

บทขอขมาพระรัตนตรัย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

เรื่องการขอขมาพระรัตนตรัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างนึงสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เพราะการขอขมานี้ก็ถือเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีพระคุณ ยิ่งสวด ยิ่งดี เพื่อขอขมาต่อความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น

 

(นะโม 3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

 

(แปลความหมาย)

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ