ทำอย่างไรเมื่อโดนตัดน้ำ-ตัดไฟ

ทำอย่างไรเมื่อโดนตัดน้ำ-ตัดไฟ
DDproperty

สนับสนุนเนื้อหา

ในกรณีปกติ หากเจ้าของบ้านไม่จ่ายค่าไฟ หรือค่าน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการงดจ่ายน้ำ และงดจ่ายไฟฟ้า หรือที่เรียกกันง่าย ๆ "ตัดน้ำ-ตัดไฟ" นั่นเอง หากคุณถูกตัดน้ำ-ตัดไฟแล้วควรทำอย่างไร ลองมาดูขั้นตอน และค่าใช้จ่าย หากถูกตัดน้ำ-ตัดไฟ ได้ที่นี่

ทำอย่างไรเมื่อโดนตัดน้ำ

จากข้อมูลโดยการประปานครหลวง (กปน.) เมื่อมีการใช้น้ำไปแต่มีการค้างชำระเป็นเวลา 2 เดือน กปน.จะระงับการใช้น้ำ โดย กปน. จะปฏิบัติตาม ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 180 ว่าด้วย การระงับการใช้น้ำชั่วคราวและถาวร กรณีค้างชำระค่าน้ำประปา โดยจะปิดประตูน้ำหน้ามาตรวัดน้ำ ผูกลวดล็อกมิเตอร์

ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะจดบันทึกรายละเอียดลงในใบแจ้งระงับการใช้น้ำ และส่งมอบให้ผู้ใช้น้ำทุกครั้ง หากไม่พบผู้ใช้น้ำ จะใช้วิธีปิดประกาศ หรือใส่ตู้รับจดหมายตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี

การงดจ่ายน้ำชั่วคราว

เป็นการงดจ่ายน้ำขั้นแรก โดยการปิดประตูน้ำหน้ามาตรวัดน้ำ ผูกลวด นัดชำระเงิน หรือแจ้งให้ทราบโดยวิธีอื่น หากมีการชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดภายใน 15 วันนับจากวันที่งดจ่ายน้ำ ให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 100 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การงดจ่ายน้ำถาวร

กำหนดค่าธรรมเนียมเป็น 3 อัตรา ดังนี้

- กรณีที่มีการชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมด เกินกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำชั่วคราวให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 10% ของค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ตามขนาดมาตรวัดน้ำ

- กรณีที่มีการชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมด เกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำชั่วคราวให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 20% ของค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ตามขนาดมาตรวัดน้ำ

- กรณีที่มีการชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมด เกินกว่า 180 วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำชั่วคราวให้ชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับเท่ากับค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ตามขนาดมาตรวัดน้ำ

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ำไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม กปน. ยังคงดำเนินตามมาตรการ ยกเว้นการตัดน้ำ ทั้งมาตรชั่วคราวและมาตรถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ สำหรับผู้ใช้น้ำ ที่ไม่ชำระค่าน้ำตามกำหนด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ด้วย

ทำอย่างไรเมื่อโดนตัดไฟ

เหตุผลในการงดจ่ายไฟฟ้า

1. ไม่ชำระค่าไฟฟ้า หรือไม่ชำระหนี้สินอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้าตามกำหนด

2. ไม่วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพิ่มให้ครบถ้วนตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

3. ขาย หรือต่อโยงไฟฟ้า

4. ไม่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในให้มีความปลอดภัยเพียงพอและการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว

5. มีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

6. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณข้างเคียง

7. ใช้ไฟฟ้าอันก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ

8. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538

หากไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด เมื่อถูกงดจ่ายไฟฟ้า หรือถูกตัดไฟ ผู้ใช้มีสิทธิ์ขอต่อกลับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) งดจ่ายไฟฟ้า โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้

กรณีขอต่อกลับภายใน 6 เดือน 

ผู้ขอต่อกลับจะต้อง

- ชำระค่าต่อกลับ

- วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่ หากผู้ขอต่อกลับไม่เคยวางหลักประกัน การใช้ไฟฟ้ามาก่อน

- ชำระค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

- ชำระค่าอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีที่ กฟน. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าของผู้ต่อกลับ

- กรณีที่ถูกตัดไฟเนื่องจากค้างชำระค่าไฟฟ้าหรือไม่ได้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า กฟน. จะต่อกลับไฟฟ้าให้ได้ภายใน 1 วันทำการ

กรณีขอต่อกลับ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

ผู้ขอต่อกลับจะต้องดำเนินการดังเช่นข้างต้น แต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนของค่าตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหรือไม่ก็ตาม

หากงดจ่ายไฟฟ้าเกินกว่า 1 ปี 

จะขอต่อกลับไม่ได้ หากต้องการใช้ไฟฟ้าอีกต้องยื่นเรื่องเหมือนขอใช้ไฟฟ้าใหม่

อยู่คอนโดค้างจ่ายจะถูกตัดน้ำ-ตัดไฟหรือไม่

สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโด หากค้างค่าไฟ ทางการไฟฟ้าย่อมมีสิทธิที่จะตัดไฟได้ตามสัญญาที่ให้บริการของการไฟฟ้าอยู่แล้ว เพราะมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นของเจ้าของคอนโดแต่ละราย ส่วนในกรณีน้ำประปา การประปาไม่สามารถไปตัดน้ำแต่ละรายได้ เนื่องจากการประปาขายน้ำให้นิติบุคคล และนิติบุคคลส่งต่อไปให้ห้องชุดแต่ละห้องอีกทีหนึ่ง

ไม่จ่ายค่าส่วนกลางตัดน้ำ-ตัดไฟได้หรือไม่

ส่วนอีกหนึ่งกรณีคือ ถ้าผู้อยู่อาศัยคอนโดไม่จ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลสามารถตัดน้ำ-ตัดไฟ หรืองดให้ใช้พื้นที่ส่วนกลางได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ได้ เพราะวิธีการดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของห้อง หากผู้อยู่อาศัยไม่จ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลต้องฟ้องร้องเอาเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงจากความยุ่งยากต่าง ๆ ทางที่ดี เราควรรักษาวินัยโดยการจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ตามเวลาที่กำหนด