กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับนักออกแบบร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 ถึง 22 มีนาคมนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับนักออกแบบร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 ถึง 22 มีนาคมนี้

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักออกแบบไทยเข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 พร้อมเดินหน้าผลักดันยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟสไตล์ไทย สู่การเป็นผู้นำสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

นางวรรณภรณ์  เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่ากรมมีนโยบายที่จะยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ/นักออกแบบให้ก้าวสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบหรือผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศรายใหม่ให้สามารถออกแบบสินค้าได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม    ในปีนี้ กรมยังส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย เพื่อก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจจากภายใน          สู่ภายนอก (Local to Global) อันจะส่งผลต่อการสร้าง ความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งในปีนี้ทางโครงการ Designers’ Room & Talent Thai จึงได้มุ่งเน้นให้นักออกแบบไทยได้มีการแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และงานออกแบบของไทย นำเสนอจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของสินค้าจากผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักออกแบบไทยที่อยู่ต่างจังหวัด ที่มีการนำเอาเอกลักษณ์ หรือวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนากลายเป็นสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้

นางสาวประอรนุช  ประนุช ผู้อำนวยการส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเสริมว่า“โครงการ Designers’ Room & Talent Thai ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยโครงการได้แบ่งนักออกแบบออกเป็น     2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อ Talent Thai และกลุ่มสินค้าแฟชั่น ภายใต้ชื่อ Designers’ Room เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาดได้นำเสนอสินค้ารวมไปถึงการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศ จนสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมาก ได้มีนักออกแบบเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 400 แบรนด์ โดยมีตัวอย่างนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการที่ประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติและมีสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแล้ว อาทิ แบรนด์ KORAKOT แบรนด์ Thinkk studio และแบรนด์ Q Design And Play เป็นต้น”

สำหรับโครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 พร้อมแล้วที่จะเปิดรับสมัครนักออกแบบไฟแรงทั่วประเทศ ให้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อการออกแบบและต่อยอดธุรกิจ รวมไปถึงความรู้ด้านการตลาด ทั้งในเรื่องของการสร้างแบรนด์ การทำแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจ การเจรจาธุรกิจพลิกการค้าสู่ความสำเร็จ รวมถึงการได้เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมแบรนด์สำหรับการส่งออก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักออกแบบจะได้นำความรู้ดังกล่าวเข้าร่วมแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ ดังนี้

Facebook : Talent Thai & Designers' Room

Website : http://bit.do/eLVrN

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สมัครกลุ่มนักออกแบบ Designers' Room

E-mail : designersroom.2019@gmail.com

คุณรุ่งกานต์ 085 677 6700

สำหรับผู้สมัครกลุ่มนักออกแบบ Talent Thai

E-mail : talentthai.2019@gmail.com

คุณแพรพลอย 087 049 4906

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

โทร. 0 2507 8262