พาณิชย์”เปิดงานโครงการประชารัฐ 4 สร้าง “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้”

พาณิชย์”เปิดงานโครงการประชารัฐ 4 สร้าง “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้”

พาณิชย์”เปิดงานโครงการประชารัฐ 4 สร้าง “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้”
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พาณิชย์”เปิดงานโครงการประชารัฐ 4 สร้าง “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” เพื่อจังหวัดน่าน จับมือหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้น้อย พร้อมนำสินค้าธงฟ้า สินค้า GI , OTOP และ SMEs ไปจำหน่าย เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตฐานราก

นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงานโครงการประชารัฐ โดยการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” เพื่อจังหวัดน่าน วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดน่าน บริเวณศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 

โดยเฉพาะการดูแลผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและได้เดินหน้าในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการชุมชนให้มีความกินดี อยู่ดี เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิต

จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยได้มุ่งเน้นการจัดงานช่วยเหลือใน 10 จังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดของประเทศ และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ต่อจากจังหวัดอำนาจเจริญ บุรีรัมย์ และพัทลุง ปัตตานี นราธิวาส โดยในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ในการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป

 โดยแต่ละหน่วยงานได้เข้ามาช่วยสอนทำอาชีพแบบง่ายๆ การแนะนำการทำธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก การนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการประกอบธุรกิจเบื้องต้นมาจัดแสดงและใช้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจ

 โดยสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านเงินทุน นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบร้าน Pork Shop และจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจำพวกชิ้นส่วนไก่ , ชิ้นส่วนสุกร , อาหารแปรรูป เป็นต้น ขณะที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน (สพจ.น่านประสานงาน) ได้ช่วยอบรมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนา

ให้คำปรึกษา แนะนำ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการ ความรู้และการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ เป็นต้น ส่วนกิจกรรมภายในงานอื่นๆ ที่หน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมกันจัดให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้น้อย

เช่น การให้คำแนะนำการเริ่มต้นทำธุรกิจ การหาตลาดและคู่ค้า การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า มาตรการความช่วยเหลือจากธนาคารของรัฐ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน นายชวลิตกล่าวว่า กระทรวงฯ ยังได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป และมีสินค้าราคาพิเศษ เช่น ไข่ไก่ เนื้อหมูชำแหละ น้ำมันพืชน้ำตาลทราย ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม เป็นต้น รวมถึงสินค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดน่าน

 เช่น ส้มสีทองน่าน ญอกมละบริน่าน (ถุงย่ามของชาวมละบริ) เงาะทุ่งช้าง และลำไยพญาแก้ว ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการขึ้นทะเบียน และสินค้าจากผู้ประกอบการกลุ่ม Biz Club จังหวัดน่าน สินค้า OTOP สินค้า SMEs สินค้าชุมชน และสินค้าเกษตร เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในจังหวัดน่านและใกล้เคียง

และช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น “มั่นใจว่าโครงการประชารัฐ 4 สร้าง คือ สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ ที่จัดขึ้นวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561

จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีรายได้น้อยมีทางเลือกในการทำอาชีพ และประกอบธุรกิจใหม่ๆ โดยกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะช่วยเป็นพี่เลี้ยง เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก และสร้างรายได้ให้กับผู้ถือบัตรและผู้มีรายได้น้อยได้อย่างยั่งยืน”นายวิเชียรกล่าว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook