พจนานุกรมเรียงตามตัวอักษร แปลภาษา คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร n
คำศัพท์เรียงตาม:

อักษรไทย

คำศัพท์ในหมวดN

 1. no. 10 downing street
 2. nail a lie to the counter
 3. not a bit
 4. not a few
 5. not a little
 6. not a living soul
 7. not a patch on
 8. not breathe a word
 9. not by a long chalk
 10. not by a long shot
 11. not enough room to swing a cat
 12. not give a hang about
 13. not give a hoot
 14. not give a hoot about
 15. not have a care in the world
 16. not have a leg to stand on
 17. not lift a finger
 18. not move a muscle
 19. not sleep a wink
 20. not to put too fine a point on it
 21. not utter a word
 22. not worth a button
 23. not worth a cent
 24. not worth a day|s purchase
 25. not worth a penny
 26. nurse a grudge
 27. nutty as a fruit-cake
 28. not able to call one|s time one|s own
 29. not able to go on
 30. not able to help
 31. not able to make anything out of
 32. not able to see the wood for the trees
 33. not able to wait
 34. not be able to see beyond of one|s nose
 35. not be able to see beyond one|s nose
 36. negotiate about
 37. no buts about it
 38. no ifs about it
 39. no two ways about it
 40. nose about
 41. not about to
 42. not care two hoots about
 43. not give two hoots about
 44. not know the first thing about
 45. nothing to complain about
 46. nothing to write home about
 47. nuts about
 48. next above
 49. noise abroad
 50. nominative absolute
 51. not on any account
 52. nitric acid
 53. nitrous acid
 54. nucleic acid
 55. nodding acquaintance
 56. navigation act
 57. not know someone from adam
 58. network adapter
 59. numeral adjective
 60. national aeronautic and space administration
กำลังโหลดข้อมูล
กำลังโหลดข้อมูล