สนับสนุนคนพิการศึกษาต่างประเทศ

สนับสนุนคนพิการศึกษาต่างประเทศ
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

 

ข้าราชการที่มีผลการเรียนดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไปศึกษาต่อระดับสองขั้นในต่างประเทศ ประจำปี 2554 จำนวน 5 ทุน

สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครข้าราชการที่มีผลการเรียนดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไปศึกษาต่อระดับสองขั้นในต่างประเทศ ประจำปี 2554 จำนวน 5 ทุน รับสมัครคนพิการที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีคุณสมบัติเฉพาะที่ทุนกำหนด
2.เป็นข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน ซึ่งทำหน้าที่สอน หรือวิจัย และปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศสำนักงานก.พ.
3.เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้่ในแต่ละหน่วยตามสาขาวิชากำหนด มีอายุไม่เกิน 40 ปี
ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่สะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามสาขาวิชากำหนด หากไม่มีหนังสือรับรองผลการเยนมาแสดง จะหมดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกนี้
4.มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้
5.เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
6.เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
7.เป็นผู้ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเห็นว่ามีความเหมาะสม และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอสมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้่น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาชองรัฐ

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1x1.5 นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ลงนามในประกาศสำนักงานก.พ.
2.สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)ในระดับปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด
3.หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์มสนง.ก.พ.5
4.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำคัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
5.สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ชุด
สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
6.ผู้สมัครคัดเลือกมีสิทธิ์สมัครได้คนละ 1 หน่วย เมื่อสมัครแล้วจะขอถอนหรือขอเปลี่ยนหน่่วยที่สมัครไม่ได้
ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องครวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงคามที่ประกาศรับสมัครจริง หากปรากฎในภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ ผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

การเพิกถอนการให้ทุน
1.ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของก.พ.
2.ไม่มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเจ้าสังกัด
3.หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของสำนักงานก.พ.และการทำสัญญาตามที่ก.พ.กำหนด
4.ไม่่ผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของสำนักงานก.พ.ก่อนการเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ
5.เป็นผู้มีความประพฤคิเสื่อมเสีย
6.ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกิน 1 ปี
7.ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ (ยกเว้นทุนที่ไปศึกษาในสถานศึกษาที่มีได้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา)
8.หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว

การสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่วิทยาลัยราชสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือที่ www.ocsc.go.th สมัครขอทุนได้ที่วิทยาลัยราชสุด และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus