ออสเตรเลีย มอบทุนสำหรับผู้นำในอนาคต

ออสเตรเลีย มอบทุนสำหรับผู้นำในอนาคต
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

 

โครงการริเริ่มทุนการศึกษาออสเตรเลีย (Australia Awards) มอบทุนการศึกษา Australian Leadership Awards - ALA)

โครงการริเริ่มทุนการศึกษาออสเตรเลีย (Australia Awards) มอบทุนการศึกษา Australian Leadership Awards - ALA) ให้กับนักศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโทและปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในประเทศออสเตรเลีย

ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ การศึกษาเรื่องความพิการ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร เพศ ธรรมาภิบาล สาธารณสุข สิทธิมนุษยชน โครงสร้างขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงระดับภูมิภาค การพัฒนาชนบท รวมถึงน้ำและสุขอนามัย

นอกจากนี้แล้ว ทุนการศึกษา ALA ยังเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อค้นหาศักยภาพความเป็นผู้นำ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับทุนจากประเทศต่างๆ และสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาในระดับภูมิภาค

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี
-มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกินสองปีก่อนวันที่สมัคร ได้แก่ผลคะแนนสอบ IELTS โดยมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6.5 และคะแนนในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 6 หรือผลคะแนน TOEFL ที่เทียบเท่ากัน
-ได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย
-ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากต่างประเทศ ในระยะเวลา 24 เดือนก่อนการสมัครของรับทุนนี้ (โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทยจนถึงวันปิดรับสมัครทุนการศึกษา ALA ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554)
-สามารถกลับมาทำงานที่ประเทศไทยหลังจากสำเร็จการศึกษาทันที เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ausaid.gov.au/scholar/default.cfm ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
โดยผู้สมัครจากประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่หลักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา หรือเป็นผู้พำนักอาศัยในสามจังหวัดดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ที่มา "การศึกษาวันนี้"

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus