โมร็อกโก มอบ 15 ทุน ระดับปริญญาตรี-เอก<img border='0' src='http://campus.sanook.com/images/new.gif'>

โมร็อกโก มอบ 15 ทุน ระดับปริญญาตรี-เอก<img border='0' src='http://campus.sanook.com/images/new.gif'>
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลโมร็อกโกได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 20082009 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โทและเอก จำนวน 15 ทุน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โมร็อกโก

คุณสมบัติผู้รับทุน 1.ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการส่งเอกสารการรับทุนผ่านทางช่องการทูตเท่านั้น (โดยส่งใบสมัครผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ) 2.การจัดทำเอกสารประกอบใบรับสมัครขอรับทุน ฝ่ายโมร็อกโกขอให้ผู้สมัครขอรับทุนให้ความสำคัญกับการส่งเอกสารขอรับทุนให้ครบ และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเอกสารดังนี้ -รายชื่อวิชาที่เรียนในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยผู้สมัครที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ขอให้แจ้งรายชื่อวิชาที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา ผู้สมัครที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ขอให้แจ้งรายชื่อวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรี และผู้สมัครที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ขอให้แจ้งรายชื่อวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรีและโท -การเลือกสถานศึกษาและวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ จะต้องระบุสถานศึกษาและสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาต่อให้ชัดเจน 3 ลำดับ และควรมีหนังสือแสดงเจตจำนงด้วยลายมือเพื่อขอรับทุนและระบุสถานศึกษา สาขาวิชา และควรเป็นภาษาฝรั่งเศสหรืออารบิกด้วย 3.ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาต่อในโมร็อกโก โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเฉพาะเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 750 ดีร์แฮม หรือประมาณ 85 ดอลลาร์สหรัฐ 4.ภาษาที่ใช้ในการศึกษาต่อที่โมร็อกโก คือ ภาษาฝรั่งเศส (และอารบิกในกรณีที่ศึกษาต่อสาขาศาสนาอิสลาม) ดังนั้น ฝ่ายโมร็อกโกจึงถือพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน 5.มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสถือเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน หากผู้สมัครขอรับทุนไม่มีความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสอยู่ในเกณฑ์ดี จะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสที่โมร็อกโกเป็นเวลา 1 ปี คะแนนการเรียนภาษาฝรั่งเศสและคุณสมบัติผู้สมัครจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้สมัครจะสามารถศึกษาในสาขาใด 6.สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 19-23 ปี ตามระเบียบของแต่ละสถานศึกษา และสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2549 หรือ 2550 ด้วยคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2.4 หรือร้อยละ 60 7.สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ผู้สมัครควรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท ในสาขาเดียวกัน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครขอรับทุน ด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 หรือร้อยละ 70

โมร็อกโก หลักฐานการสมัคร 1.ใบสมัคร (สำเนาได้จากเว็บไซต์ www.amci.ma) 2.สำเนาใบประกาศนียบัตรได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา 3.สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ได้การรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา 4.สำเนาสูติบัตร 5.สำเนาหนังสือเดินทาง 6.ใบรับรองการแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้การรับรอง 7.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 8.สำหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาปริญญาตรี และสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา และสำเนาวิทยานิพนธ์ มูลค่าทุนที่ได้รับ 1.ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 750 ดีร์แฮม หรือประมาณ 96 ดอลลาร์สหรัฐ 2.ยกเว้นค่าลงทะเบียน 3.ไม่ครอบคลุมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ข้อปฏิบัติการศึกษาและการฝึกงานของรัฐบาล สำหรับนักศึกษาต่างชาติและผู้ฝึกงาน 1.ตัวแทนความร่วมมือทางทุนการศึกษาและฝึกงานนานาชาติแห่งโมร็อกโก สำหรับนักศึกษาต่างชาติตามเงื่อนไขที่ชี้แจงจากข้อปฏิบัติด้านล่างนี้ 2.ทุน AMCI (MAIC) ภายใต้โครงการโดยข้อตกลงทั่วไประหว่าง AMCI (MAIC) และกระทรวงการต่างประเทศ โดยจำนวนของทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับงบประมาณของตัวแทนผู้มอบทุน 3.ทุนการศึกษาจะมอบให้กับนักศึกษาที่ศึกษาสายสามัญ หรือเหลือเวลาเรียนอีกไม่เกิน 2 ปี จะเข้าสู่ระดับอนุปริญญา ทุนนี้ไม่ครอบคลุมถึงนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันเฉพาะทาง 4.ทุนการศึกษาครอบคลุมระยะเวลา 27 ปี อาจเพิ่มมากกว่านี้ได้หากต้องการเรียนซ้ำในปีที่เรียนจบมาอีกครั้ง แต่จะให้ทุนเรียนซ้ำแค่ 1 ปีเท่านั้น การเรียนซ้ำถึง 3 ครั้ง หรือการเรียนซ้ำชั้นจะไม่ได้รับการให้ทุนการศึกษา จนกว่าผู้ได้รับทุนจะผ่านไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 5.ทุน DESA (Master"s Degree) หรือ DESS (Specialzed Master"s Degree) จะให้เป็นระยะเวลา 2 ปี แต่อาจขยายเวลาได้มากที่สุดอีก 1 ปี หลังจากที่ตัวแทนได้พิจารณาประวัติส่วนตัวของผู้ได้รับทุนแล้ว 6.ทุนปริญญาเอกจะให้เป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง แต่อาจขยายเป็นมากสุดไม่เกิน 5 ปีได้ หลังจากที่ตัวแทนได้พิจารณาประวัติส่วนตัวของผู้ได้รับทุนแล้ว 7.ทุนการศึกษาจะให้เป็นเวลา 12 เดือนต่อ 1 ปีการศึกษา การจ่ายเงินของทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันที่ผู้ได้รับทุนสมัคร 8.โดยเบื้องต้น ทุนการศึกษาจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่เริ่มปีการศึกษาอย่างเป็นทางการในสถาบันที่ผู้ได้รับทุนสมัคร 9.ผู้ได้รับทุนการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายและไม่สามารถสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการในสถาบันที่สมัครได้ จะได้รับสิทธิ์ยืดเวลาภายใน 9 เดือน หากเป็นกรณีนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่มีพันธะกับการได้รับทุนอื่น ๆ 10.นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่เคยมีรายชื่อมาก่อนจะไดัรับสิทธิ์จากทุนการศึกษาเป็นเวลา 9 ปี ระหว่างที่ศึกษาในโมร็อกโกและจะได้บันทึกรายชื่อในโอกาสต่อไป 11.ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนหรือสาขาที่เรียนจากที่ผู้รับทุนเลือกมาทีแรก ผู้รับทุนจะต้องกระทำการตามกฎพื้นฐานของผู้สมัครรับทุนและตามกฎของตัวแทนผู้ให้ทุน 12.ทุนการศึกษาจะมีการชำระเป็นงวด ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสมัคร เช่น ค่าประกันความเสียหาย ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของการศึกษา

โมร็อกโก

วันหมดเขตรับสมัคร ในการนี้ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือ และเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กระทรวงการต่างประเทศให้ครบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 อนึ่งทางการโมร็อกโกไม่ได้จำกัดคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวว่าต้องเป็นมุสลิม การสมัครรับทุนดังกล่าวจึงครอบคลุมถึงนักเรียนทั่วไปที่มิใช่มุสลิมด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Moroccan Agency for International Cooperation (AMCI) ที่www.amci.ma หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กองแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ โทร.0-2643-5000 ต่อ 2035

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus