ม.ศิลปากร รับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ม.ศิลปากร รับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : ภรณ์

ม.ศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายที่จะส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยอาศัยความสามารถด้านกีฬาที่มีอยู่เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ดำเนินโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2552 เป็นกรณีพิเศษ 9 มกราคม 2552 ดังนี้ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 2.เพื่อส่งเสริมให้มีผู้นำกิจกรรมด้านกีฬา และมีนักกีฬาในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพิ่มมากขึ้น 3.เพื่อสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้สูงส่งยิ่ง ๆ ขึ้น จำนวนนักศึกษาที่รับและคุณสมบัติผู้สมัครด้านการศึกษาของผู้สมัคร คณะศึกษาศาสตร์ รับนักศึกษาจำนวน 7 คน จาก 2 สาขาวิชา ได้แก่ - สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 2 คน - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 5 คน คุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัคร 1.สาขาวิชาจิตวิทยารับผู้เรียนทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์ ผู้สมัครต้องมี ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เช่นกัน 2.สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬารับผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษา จำนวน 10 คน จาก 10 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 1 คน ได้แก่ - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ - สาขาวิชาสถิติ - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาชีววิทยา - สาขาวิชาจุลชีววิทยา - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาฟิสิกส์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัคร 1. ทุกสาขาวิชารับผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น 2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือโรคต่าง ๆ ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง, ตาบอดสี, หูหนวกทั้งสองข้าง,มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน, ติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับนักศึกษา จำนวน 10 คน สาขา วิศวกรรมเครื่องกลทั้งหมด คุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัคร 1.รับผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น ผู้สมัครต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 2.ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือโรคต่าง ๆ ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง, ตาบอดสี, หูหนวกทั้งสองข้าง,มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน, ติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษา 5 คน จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ - สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 คน - สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 1 คน คุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัคร 1.ทุกสาขาวิชารับผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น 2.ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือโรคต่าง ๆ ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง, ตาบอดสี, หูหนวกทั้งสองข้าง , มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน, ติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง,โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา คุณสมบัติด้านการกีฬาของผู้สมัคร 1.เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือทีมเยาวชนระดับชาติมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 2.เป็นนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนหรือกีฬาประชาชนระดับจังหวัดขึ้นไปมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ชนิดกีฬาที่พิจารณารับสมัคร ผู้สมัครจะต้องเป็นนักกีฬาซึ่งจัดให้มีการแข่งขันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรส่งเข้าแข่งขัน ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ เซปักตะกร้อ ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง คาราเต้-โด และเรือพาย การสมัคร 1.กำหนดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2551 ? 9 มกราคม 2552 (ในเวลาราชการ) ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3425-5805 หรือ 0-3425-3910-19, 0-3425-3840-44 ต่อ 22421,22403 โทรสาร 0-3425-3849 2.ผู้สมัครสามารถเลือกคณะวิชาได้เพียงคณะเดียว พร้อมระบุสาขาวิชาลงในใบสมัครด้วย หมายเหตุ ไม่จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครทางไปรษณีย์ หลักฐานการสมัคร 1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว (รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 3 รูป) 2.บัตรประจำตัวสอบที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 3.ใบแสดงผลการศึกษา (รบ.1-ป) ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ใบแสดงผลการศึกษา (รบ.1-ป) 5 ภาคเรียนของผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสถานศึกษารับรองโดยแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนด้วย 4.สำเนาหลักฐานรับรองความสามารถด้านกีฬาตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่รับรองความถูกต้องแล้ว 5.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองความถูกต้องแล้ว อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1. ค่าใบสมัครสอบคัดเลือก ชุดละ 100 บาท 2. ค่าสมัครสอบ คนละ 300 บาท หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมนี้ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://www.kongkit.su.ac.th และกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาผู้มี ความสามารถพิเศษด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2552 ดังนี้ 1.สอบภาคปฏิบัติเพื่อวัดทักษะความสามารถด้านกีฬา ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2.สอบสัมภาษณ์ ผู้ที่สอบผ่านภาคปฏิบัติจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 16 ? 20 กุมภาพันธ์ 2552 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ทางเว็บไซด์ http://www.kongkit.su.ac.th และกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทั้งนี้ หากมีความเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือมีรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ดังกล่าว จึงขอให้ผู้สมัครทุกคนติดตามข้อมูลโดยสม่ำเสมอต่อไป

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus