รวม "วิชาสุดแปลก" ที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยไทย!

รวม "วิชาสุดแปลก" ที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยไทย!
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

ทีมข่าวเวิร์คพอยท์จึงรวบรวมวิชาแปลกๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไทยมาฝาก จะมีวิชาอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

1543484818_38695_album-01-768

โดยวิชานี้เป็นศาสตร์แห่งการคิดในเชิงสถิติ และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบหลักการผูกดวงชะตา มีการสอนในพื้นฐานง่ายๆ ในเรื่องของตัวเลข ดวงดาว เช่น วิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข วิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นการตั้งดวง วิชาเลขศาสตร์เกี่ยวกับบ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น โดยหลักการสอนจะเน้นเรื่องหลักวิชาการด้านสถิติ ไม่เน้นด้านความเชื่อ ฝึกให้นักศึกษาคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนวิชาการตายอย่างมีคุณภาพ เป็นวิชาเลือกที่นิสิตทุกคนสามารถลงเรียนได้

1543484839_92286_album-03-768

โดยในรายวิชานี้จะมีการสอนเกี่ยวกับการตายซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากรายวิชามรณศึกษา ซึ่งมีการสอนหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ความหมายและความสำคัญของความตาย ภาวะใกล้ตายและการตายอย่างมีคุณภาพ พิธีกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย การจัดการกับอารมณ์ในการเผชิญความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย เป็นต้น ซึ่งจะทำให้นิสิต เข้าใจถึงการตายอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างไร ได้รู้จักคุณค่าของตนเองตั้งแต่ยังมีชีวิต และเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ตลอดจนตระหนักรู้ว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต้องมีการจากไป

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนวิชา ศาสตร์แห่งรัก ซึ่งเป็นวิชาเลือกที่นักศึกษาทุกคนสามารถลงเรียนได้

1543484830_33240_album-02-768

โดยรายวิชานี้เป็นผลจากการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นสร้างวิชาความรู้ที่สนับสนุนการสร้างชีวิตให้คนรุ่นใหม่อย่างเข้าใจ เข้าถึงและเป็นธรรมชาติ วิชานี้จะสอนให้เห็นถึงมิติที่หลากหลายและการมีประโยชน์ของความรัก การนำพลังแห่งรักมาใช้ขับเคลื่อนชีวิตไปในทางที่สร้างสรรค์ และให้นักศึกษาสนใจค้นหาศักยภาพของตัวเองมากขึ้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนวิชาการแข่งขันอาวุธ การควบคุมอาวุธ และการลดอาวุธ โดยรายวิชานี้เป็นวิชาเอกเลือก ของวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์

1543484868_28878_album-06-768

วิชานี้เน้นสอนเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ที่ชาติมหาอำนาจมีอยู่ในครอบครอง ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยต่าง ๆ สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับอาวุธ รวมไปถึงอาวุธไซเบอร์ เช่น ไลท์เซเบอร์แบบสตาร์วอร์ เป็นต้น ซึ่งในคลาสก็มีกิจกรรมสนุกๆ เช่น มีการแข่งขันกันสะสมกำลังอาวุธ ฝึกเจรจาเพื่อขอลดกำลังอาวุธ ไม่ให้เกิดสงครามอีกด้วย

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนวิชาปรัชญากับการ์ตูน สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ เป็นวิชาเลือกที่นักศึกษาทุกคนสามารถลงเรียนได้

1543484887_57070_album-08-768

โดยวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางปรัชญากับการ์ตูน การถ่ายทอดมโนทัศน์ทางปรัชญาผ่านสื่อและศิลปะในรูปของการ์ตูน มีการศึกษาผ่านการอ่านและชมภาพยนตร์การ์ตูน รวมทั้งอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับการ์ตูนและภาพยนตร์การ์ตูน จากนั้นนำมาวิเคราะห์และอภิปรายแนวคิดร่วมกัน

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนวิชาการอยู่ร่วมกันกับสัตว์อย่างปลอดภัย เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการของคณะเทคนิคการแพทย์

1543484850_96027_album-04-768

โดยวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ ผลต่อสังคมและสุขภาพของมนุษย์จากการเลี้ยงสัตว์ การเตรียมตัวอยู่ร่วมกับสัตว์สุขศาสตร์และการป้องกันโรคจากสัตว์ การเตรียมรับภัยพิบัติธรรมชาติและการช่วยเหลือสัตว์ การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ การเดินทางร่วมกับสัตว์ การบําบัดด้วยสัตว์ผลกระทบที่เกิดจากการนําสัตว์ต่างถิ่นมาเลี้ยง เป็นต้น โดยเนื้อหาจะเน้นให้ความรู้ในเรื่องการอยู่ร่วมกับสัตว์ในบริบทต่างๆ อย่างปลอดภัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนวิชาบุหรี่กับสุขภาพ ในสังกัดภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์

1543484859_34312_album-05-768

โดยเนื้อหาเน้นสอนเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น สารพิษในบุหรี่ การเสพติดบุหรี่ การสูบบุหรี่มือสอง สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบ ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม มาตรการและกลยุทธ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาสำหรับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ และสามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อีกด้วย

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus