มาแล้ว "ตารางการสอบ TCAS 62" ตัวเต็มจาก ทปอ. #dek62 เตรียมตัวให้พร้อม

มาแล้ว "ตารางการสอบ TCAS 62" ตัวเต็มจาก ทปอ. #dek62 เตรียมตัวให้พร้อม

ตารางการสอบ TCAS 62 สอบ TCAS 62 สำหรับ #dek62 กาปฏิทินเอาไว้ให้พร้อม ปีหน้าจะได้สบายใจไปในระดับหนึ่ง

istock-639595424

สำหรับ #dek62 เตรียมตัวให้พร้อม เพราะว่าทาง ทปอ. การประชุมแนวทางการคัดเลือก TCAS 62 ได้เผยกำหนดวันสอบ ในปีการศึกษา 2562 ออกมาแล้ว ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ TCAS 62

41503636_869108726619745_2393การสมัคร

รอบที่ 1

 • 1-15 ธันวาคม 2561 รับสมัคร
 • 28 มกราคม 2562 ประกาศผล
 • 30-31 มกราคม 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 2

 • 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 รับสมัคร
 • 24 เมษายน 2562 ประกาศผล
 • 24-25 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 26-27 เมษายน 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 3

 • 17-29 เมษายน 2562 รับสมัคร
 • 9 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล
 • 10-14 พฤษภาคม 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 17-18 พฤษภาคม 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 4

 • 9-19 พฤษภาคม 2562 รับสมัคร
 • 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล
 • 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 7-8 มิถุนายน 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 5

 • 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 รับสมัคร
 • 17 มิถุนายน 2562 ประกาศผล
 • 17-18 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์

หมายเหตุ

 • รอบ 1 2 และ 5 ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ
 • รอบ 3 และ 4 เป็น Auto Clearing ไปยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์

การสอบ GAT/PAT O-NET

 • GAT/PAT : 23-26 ก.พ. 2562
 • O-NET (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
 • 9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562

ทั้งนี้กำหนดการทั้งหมดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

dek62 สอบอะไรบ้าง

istock-647187996_1

O-NET (Ordinary National Educational Test)

O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

GAT/PAT

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา

ผังข้อสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

istock-903609746

GAT ความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 1 ภาษาไทย (เชื่อมโยง)

เนื้อหา

 • การอ่าน-การเขียน-การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • บทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน 20 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 1 ชม. 30 นาที

GAT ความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา

 • การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (Expressions, Vocabulary, Reading Compregension, Structure and Writing)

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 60 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 1 ชม. 30 นาที

ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหา

 • ตรรกศาสตร์
 • เซต
 • ระบบจำนวนจริง
 • ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัสเบื้องต้น
 • การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 ข้อ
 • แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 15 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา

 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สารและสมบัติของสาร
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงาน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
 • ดาราศาสตร์ และอวกาศ

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
 • เคมี สาร และสมบัติของสาร
 • พลังงาน ความร้อน และของไหล
 • คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 60 ข้อ
 • แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 10 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 20 ข้อ
 • แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ
 • แบบอัตนัย (ตรวจด้วยคน) 4 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 • สถานการณ์ หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 120 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความรู้ทางทัศนศิลป์ และการออกแบบ
 • ดนตรีไทย ดนตรีสากล
 • นาฏศิลป์/การแสดง
 • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 90 ข้อ
 • แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 • ไวยากรณ์ และโครงสร้าง (Grammaire)
 • สำนวน (Expression)
 • วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
 • การออกเสียง (Prononciation)

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 7.2 ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหา

 • คําศัพท์สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)
 • คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้นจากคํานามและคํากริยา (Nomen-Verb-Verbindung
 • ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • คันจิขั้นพื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • ญี่ปุ่นศึกษา

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 7.4 ภาษาจีน

เนื้อหา

 • คำศัพท์ และสำนวน
 • ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
 • สัทอักษร
 • ความรู้ทั่วไป
 • อักษรจีน
 • การเขียน
 • การอ่าน
 • สนทนา

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

 • เนื้อหา
 • ไวยากรณ์
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
 • คำศัพท์
 • ความเข้าใจภาษา

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 7.6 ภาษาบาลี

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ไวยากรณ์และโครงส้ราง
 • ความเข้าใจภาษา

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • สังคมและวัฒนธรรม

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

 • ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ

 • 3 ชม.

เพื่อนๆ สามารถติดตามข่าวอัพเดตการสอบได้ที้่ www.niets.or.th

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ตารางการสอบ tcas 62