ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
S! Campus (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการยกระดับคุณภาพเยาวชนของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาอาชีวศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ผ่านการฝึกประสบการณ์การทำงานควบคู่กับการเรียนในสถาบันการศึกษา ที่มีความร่วมมือกับบริษัทฯ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนพร้อมทั้งสิทธิสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันที่เข้าฝึกปฏิบัติงาน ค่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหรือค่ารักษาพยาบาล และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานกับบริษัทฯ พร้อมโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centralgroupjobs.com/cgeducation หรือที่ FB ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-101-8028-30 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์ , 8.30 - 18.00 น.)

 

 

 

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus