เรื่องใกล้ตัว...รูปแบบการเขียนรายงานที่ถูกต้อง

เรื่องใกล้ตัว...รูปแบบการเขียนรายงานที่ถูกต้อง
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

การทำรายงานเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากสำหรับคนวัยเรียนอย่างน้องๆหนูๆ ทุกคน แต่เชื่อไหมว่ายังมีบางคนที่ยังไม่รู้การเขียนรายงานที่ถูกต้อง...ความจริงแล้วการเขียนรายงานที่ถูกต้องมีขั้นตอนอย่างไรไปดูพร้อมๆ กัน

รูปแบบการเขียนรายงานรูปแบบการเขียนรายงาน

การจัดรูปแบบการเขียนรายงาน เรียงลำดับตามนี้

1. หน้าปก
2 หน้ารองปก (กระดาษเปล่า)
3 หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)
4 คำนำ
5 สารบัญ
6 เนื้อเรื่อง
7 บรรณานุกรม
8 ภาคผนวก
9 รองปกหลัง (กระดาษเปล่า)
10 หน้าปกหลัง

การจัดหน้ากระดาษ ใช้กระดาษ A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้

ซ้าย ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
ขวา ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
บน ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
ล่าง ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
หมายเหตุ 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร

ตัวอย่างปกรายงาน

รูปแบบการเขียนรายงานรูปแบบการเขียนรายงานตัวอย่างคำนำรายงาน

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา.......ชั้น...เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง........และได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียน

ผู้จัดทำหวังว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลัง หาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ
วันที่...............

ตัวอย่างสารบัญ

รูปแบบการเขียนรายงานรูปแบบการเขียนรายงาน


ตัวอย่างบรรณานุกรม


ตัวอย่างบรรณานุกรมตัวอย่างบรรณานุกรม

ตัวอย่างภาคผนวก

ภาคผนวก ภาคผนวกคือ ส่วนที่เพิ่มเติมจากรายงานเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีขี้น เช่น สถิติ รูปภาพ แบบสอบถาม

ขอบคุณที่มา http://www.รูปแบบรายงาน.com/

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus