จันทรเกษม เปิดโควตาเรียนดี ปี 58 รับกว่า 40 สาขา พร้อมใช้เคลียริงเฮาส์

จันทรเกษม เปิดโควตาเรียนดี ปี 58 รับกว่า 40 สาขา พร้อมใช้เคลียริงเฮาส์
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

จันทรเกษม กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 เน้นขยายโอกาสให้โควตาเต็มที่หากมีคุณสมบัติครบถ้วน เปิดกว่า 40 สาขาวิชา พร้อมใช้ระบบเคลียริงเฮาส์ แก้ปัญหานักเรียนกั๊กสิทธิ์เบียดที่เด็กแอดมิชชั่น
นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กล่าวว่า ขณะนี้ มจษ. รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้โอกาสการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความตั้งใจจำนวนมาก เปิดรับสมัครเกือบทุกสาขาวิชา จำนวน 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรและชีวภาพ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก รวม 44 สาขาวิชา


"คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 2.75 ตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาวิชา มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ในบางสาขาวิชาอาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้นำระบบเคลียรริ่งเฮาส์มาใช้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพื่อส่งรายชื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางป้องกันการกั๊กที่เรียนทำให้อีกหลายคนต้องเสียสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ" นางพิมลรัตน์ กล่าว


รองอธิการบดีฯ มจษ. กล่าวต่อว่า หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาชุมชน ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรมศึกษา ดนตรีสากล นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์ และออกแบบนิเทศศิลป์) สารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คหกรรมศาสตร์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ฯ การประชาสัมพันธ์ฯ วิทยุกระจายเสียงฯ ) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะเกษตรและชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต


"ทุกหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวิธีการสอบคัดเลือกขึ้นอยู่กับคณะที่สาขาวิชาสังกัดกําหนด ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ธันวาคม 2557 ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://eadmission.chandra.ac.th สำหรับโควตาเรียนดี หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต สมัครได้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่ http://ora.chandra.ac.th/chidoc/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 942 6900 - 99 ต่อ 7013 - 7017" รองอธิการบดีฯ มจษ. กล่าว

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ จันทรเกษม