94.29% เด็กเตรียมฯ คว้าที่1 Admissions 56

94.29% เด็กเตรียมฯ คว้าที่1 Admissions 56
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เปิดเผยว่า สอท. พร้อมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 อย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

สำหรับปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นส์ทั้งสิ้น 113,410 คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยดำเนินการ คัดเลือกให้รวม 91 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 729 คณะ/สาขาวิชา ซึ่งผลการสอบพบว่า ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 11 คน มีดังนี้

อันดับ 1 ได้แก่ นายสุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนสอบ 94.29 เข้าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนสอบ 90.06 เข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ได้แก่ น.ส.ฌานิกา เลิศชัยวรกุล นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนสอบ 89.89 เข้าคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 4 ได้แก่ น.ส.ชนม์นิภา นิ่มธุกะริยะ นักเรียนของโรงเรียนสระบุรีวิทยา ได้คะแนนสอบ 87.83 เข้าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 5 ได้แก่ น.ส.ณิชนันทน์ ขันทะยา นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คะแนนสอบ 86.62 เข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 6 ได้แก่ นายวีรประพันธ์ กิติพิบูลย์ นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนสอบ 85.72 เข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 7 ได้แก่ นายธนดล หิรัญวัฒน์ นักเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้คะแนนสอบ 84.12 เข้าคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 8 ได้แก่ นายจารุเดช บุญญสิทธิ์ นักเรียนของโรงเรียนจิตรดา ได้คะแนนสอบ 82.03 เข้าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 9 ได้แก่ นายจิรวัฏ สมรักษ์ นักเรียนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้คะแนนสอบ 80.51 เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 10 ได้แก่ น.ส.ธันย์ชนก กล้าณรงค์ นักเรียนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คะแนนสอบ 80.28 เข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 11 ได้แก่ น.ส.เวธกา อภิภัทรานันต์ นักเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้คะแนนสอบ 80.21 เข้าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

น้องๆ สามารถเข้ามาเช็กผล Admissions 56 ได้ที่ http://campus.sanook.com/archive/exam/admission/  หรือจะเข้ามาที่หน้าแรก http://www.sanook.com/ ก็ได้จ้า

 

ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีนะ ^^