รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 55 เชิดชูผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 55 เชิดชูผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
mcot.net

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 จัดงานเสวนาและนิทรรศการผลงานการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวจากทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนยกย่องและเชิดชู รวมทั้งเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคลผู้ได้รับรางวัลให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจากนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555ให้แก่เจ้าของผลงานอันทรงคุณค่าที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว เปิดเผยว่า การมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 ยังคงมุ่งสร้างสรรค์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ระบบนิเวศ เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน งานเขียนและสื่อมวลชนที่มีผลงานด้านการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าและน้ำที่เด่นชัด สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวว่า การจัดงานพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารให้สังคมร่วมกัน "เชิดชูและชื่นชมคนดี" ให้เห็นถึงผลสำเร็จแห่งความเพียรพยายามของบุคคลและชุมชน ผู้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และระบบนิเวศ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวทุกท่านจะเป็นต้นแบบของคนทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนเป็นพลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพร้อมที่จะขับเคลื่อนวิถีทางแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพร้อมส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่โลกยังคงหมุนไปข้างหน้า ผู้กล้าเหล่านี้ก็จะยังทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน และฝากไว้เป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินต่อไป

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการลูกโลกสีเขียวเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมการรักษาป่าต้นน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะคล้ายกับรางวัล Nobel Prize ด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค ดังนั้น ควรจะขยายรางวัลนี้สู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นประเทศที่มีแหล่งต้นน้ำลำธาร และอาจจะประสบปัญหาเดียวกับประเทศไทยเรื่องการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหากปฏิบัติได้จริง โครงการลูกโลกสีเขียวนี้จะเป็นสถาบันที่เป็นกลางอย่างแท้จริง ในการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผลชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ สำหรับการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจำปี 2555 มีผลงานรับสมัครและสรรหาทั้งสิ้น 671 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทชุมชน 144 ผลงาน ประเภทบุคคล 76 ผลงาน ประเภทกลุ่มเยาวชน 48 ผลงาน ประเภทงานเขียน 47 ผลงาน ประเภทความเรียงเยาวชน 324 ผลงาน ประเภทสื่อมวลชน 7 ผลงาน และประเภทรางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน" 25 ผลงาน

โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดปีนี้ทั้ง 7 ประเภท จำนวน 61 ผลงาน โดยมีผลงานประเภทชุมชน 10 ผลงาน รางวัลละ 250,000 บาท ประเภทบุคคล 5 ผลงาน รางวัลละ 100,000 บาท ประเภทกลุ่มเยาวชน 7 ผลงาน รางวัลละ 50,000 บาท ประเภทงานเขียน รางวัลดีเด่น 6 ผลงาน รางวัลละ 50,000 บาท ประเภทความเรียงเยาวชน รางวัลดีเด่น 16 ผลงาน รางวัลละ 10,000 บาท รางวัลชมเชย 8 ผลงาน รางวัลละ 5,000 บาท

ประเภทสื่อมวลชน รางวัลดีเลิศ 1 ผลงาน รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลดีเด่น 2 ผลงาน รางวัลละ 50,000 บาท และประเภทรางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน" 6 ผลงาน รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลประกอบด้วยโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสดรวมมูลค่า 4.65 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555.-สำนักข่าวไทย

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus