Fuel the Happiness เชลล์เติมสุข เติมโอกาส

Fuel the Happiness เชลล์เติมสุข เติมโอกาส
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     โครงการที่เชลล์ร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว     'สังคมไทยในปัจจุบัน มีความท้าทายในด้านการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยพบว่าเด็กไทยที่จบการศึกษามีโอกาสได้รับการจ้างงานเพียงร้อยละ 30 ในขณะที่อีกร้อยละ 70 ต้องหาทางประกอบอาชีพด้วยตัวเอง ถึงแม้มีความไม่พร้อมในหลายๆ ด้านก็ตาม

     บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าวและมองว่าเยาวชนในชุมชนต่างๆ เป็นกลุ่มคนที่สมควรได้รับโอกาสมากขึ้น หากมีโอกาสเรียนรู้ทั้งด้านทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพจนมีความพร้อมและสามารถประกอบอาชีพเองได้หลังจากจบการศึกษา จะทำให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน

     เชลล์จึงร่วมมือกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ริเริ่ม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว” ผลักดันแนวความคิดให้โรงเรียนเป็น แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยเน้นการบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพทั้งการเกษตรสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือทางสังคมจนขาดโอกาสในการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

     จากกิจกรรม “เติมสุขเติมโอกาส” ที่ทุก ๆ การเติมน้ำมัน 1 ลิตรกลายเป็นเป็นเงินบริจาค 1 บาท และ “วันเชลล์เติมสุข” ที่ได้สะสมยอดเงินบริจาคจากการแชร์ VDO ออนไลน์ ตลอดเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เชลล์เปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ เหล่านี้ และทำให้เชลล์สามารถมอบเงินให้กับมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ จำนวน 18 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างโอกาสให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อให้มีความพร้อมและเป็นต้นทุนที่สำคัญที่จะสร้างอาชีพในอนาคตให้กับตนเอง

     วันนี้ ด้วยแรงสนับสนุนจากลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานีบริการเชลล์ ความสำเร็จได้เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว น้อง ๆ มีทักษะการเรียนรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และมีผักปลอดสารกิน และนำไปต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มเติมผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับครอบครัวอีกด้วย เชลล์ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสร้างโอกาสดีๆ ให้เกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้ ขอบคุณที่ร่วมมือกับเรากันช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับสังคมของเราต่อไป     เตรียมพบกับกิจกรรม “เชลล์ เติมสุข” ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ ท่านสามารถเข้าไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการเชลล์ทั่วประเทศ เพื่อเติมความสุขให้กับเด็กๆ ได้ เพราะทุกลิตรที่ท่านเติม เชลล์จะบริจาค 1 บาท เพื่อเติมฝัน ปันอนาคตให้กับน้องๆ จากมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

 

 


[Advertorial]