เสริมพัฒนาการลูกน้อยด้วย SI (Sensory Integration)

เสริมพัฒนาการลูกน้อยด้วย SI (Sensory Integration)

เสริมพัฒนาการลูกน้อยด้วย SI (Sensory Integration) เกี่ยวกับ สุขภาพ

มารู้จัก SI หรือ Sensory Integration กันเถอะ

     SI หรือ Sensory Integration คือ กระบวนการทำงานภายในสมองที่คอยจัดระเบียบ คัดกรองความรู้สึก และสิ่งต่างๆ ที่กระตุ้นร่างกายผ่านระบบประสาทรับความรู้สึกและสั่งให้ร่างกายแสดงออกมา ในรูปแบบของพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ในเด็กบางคนสมองมีการแปลและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบประสาท รับความรู้สึกทั้ง 7 ด้านผิดพลาด ก่อให้เกิดความไม่สมดุลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การเขียน การอ่าน กล้ามเนื้อมัดเล็ก สมาธิ ความคิดเชิงนามธรรม การคิดวิเคราะห์วางแผน ซึ่งในกรณีที่เด็กๆ ไม่สามารถทำกิจกรรมตามวัยได้อย่างเหมาะสมก็อาจส่งผลถึงความกล้าแสดงออก และความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กได้

ระบบประสาทรับความรู้สึกทั้ง 7 มีอะไรบ้าง?
การมองเห็น (Visual System)
การได้ยิน (Auditory System)
การรับสัมผัสทางผิวหนัง (Tactile System)
การได้กลิ่น (Olfactory System)
การรับรส (Gustatory System)
การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ (Proprioception)
การทรงตัว (Vestibular)

ทำไมต้องปรับสมดุลระบบประสาทรับความรู้สึก

     การใช้ชีวิตประจำวันต้องอาศัยการประสานกันของระบบประสาทรับความรู้สึกทั้ง 7 ด้านในการทำกิจกรรม หากการรับรู้ไม่สมดุลก็จะมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา เช่น การรับประทานอาหาร เราต้องใช้การสัมผัสเพื่อทราบลักษณะของอาหาร ใช้ประสาทการรับรู้ผ่านเอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อในการนำอาหารเข้าปาก การมองเห็น การดมกลิ่นและการรับรสเพื่อแยกแยะประเภทของอาหาร และการทรงตัวเพื่อนั่งรับประทานอาหารได้ตลอดมื้อ ถ้ามีการรับความรู้สึกด้านกลิ่นหรือรสชาติอาหารที่ไวเกินไป ก็จะทำให้หลีกเลี่ยงการทานอาหารบางชนิด หรือถ้ามีการรับความรู้สึกที่ช้าเกินไป ก็จะกระตุ้นตัวเองด้วยการกัด แทะสิ่งของที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ของเล่น ดินสอ เป็นต้น

สิ่งที่เด็กๆ จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม

     เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะการรับความรู้สึกผ่านระบบประสาททั้ง 7 ด้านด้วยการทำกิจกรรมบำบัด เช่น การเล่นเกม การเล่นบทบาทสมมติ การทำงานศิลปะ งานฝีมือ ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และปรับสมดุลระบบประสาทรับความรู้สึกของร่างกายให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และแสดงพฤติกรรมต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ผ่านการทำกิจกรรมแบบกลุ่มที่ไม่เพียงช่วยให้เด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน แต่ยังได้พบเพื่อนใหม่อีกด้วย

     เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 – 7 ปี ที่มีพฤติกรรมที่เกิดจากความไม่สมดุลของระบบประสาทรับความรู้สึก จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียน สุขภาพอนามัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยอาการนี้สามารถพบได้มากในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สมาธิสั้น (ADHD) ออทิสติกสเปคตรัม (ASD) พัฒนาการล่าช้า (PDD) หรือมีความบกพร่องในการจัดการประสาทรับความรู้สึก (Sensory Processing Disorder) โดยต้องผ่านการประเมินจากแพทย์หรือมีใบส่งตัวจากแพทย์ประจำก่อน


ดูรายละเอียด http://www.manarom.com/seminar2017/sensory_integration.html

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-725-9595

 

[Advertorial]

เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด